Το όραμά μας είναι, η εταιρεία να κυριαρχήσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά ως η επιχειρηματική δύναμη με τους απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους.

Το όραμά μας είναι, η εταιρεία να κυριαρχήσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά ως η επιχειρηματική δύναμη με τους απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους.

Για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, προσπαθούμε:

Να διαμορφώνουμε το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους,
μέσα από ένα πρότυπο οργάνωσης, συνεργασίας και προσωπικής εξέλιξης για τον κάθε συνεργάτη μας

Να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας

Να ενισχύουμε το υγιές επιχειρηματικό πνεύμα

Να δημιουργούμε ένα γόνιμο επιχειρηματικό έδαφος για τις νέες γενιές,
με σεβασμό στους όρους της αγοράς, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνθεση, δημιουργία, υλοποίηση, παραλαβή έργου.

Επίβλεψη μελετών

Επίβλεψη διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίου

Αξιολόγηση προσφορών

Κατάρτιση Συμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Είδη Μελετών :

Είδη Μελετών :

Κατηγορίες Έργων :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη
που περιλαμβάνουν το φάκελο του έργου και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Φάκελος Έργου

Τεχνική Προσφορά

Οικονομική Προσφορά

Συμβουλευτική Προετοιμασίας Έργων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη
που περιλαμβάνουν το φάκελο του έργου και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Φάκελος Έργου

Τεχνική Προσφορά

Οικονομική Προσφορά

Συμβουλευτική Προετοιμασίας Έργων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατάθεση Εγγράφων

Σκοπιμότητα Έργων

Περιεχόμενο ανάλυσης

Οικονομική

Αφορά τον καθορισμό, την αποτίμηση και τη σύγκριση των ωφελειών και του κόστους του έργου.

Τεχνική

Αφορά τον καθορισμό της τεχνικής πληρότητας του έργου, τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, κλπ.

Θεσμική

Αφορά τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης του έργου (φορέας υλοποίησης, διαδικασία ανάθεσης, διαχείριση πόρων, κλπ.)

Χρηματο-οικονομική

Αφορά τη διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης και διαθεσιμότητας πόρων για υλοποίηση.

Εμπορική

Αφορά τις διαδικασίες προμηθειών και εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου.

Κοινωνική

Διερευνά το βαθμό επίτευξης κοινωνικών στόχων (αύξηση εισοδήματος, ισόρροπη ανάπτυξη, κλπ.)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατάθεση Εγγράφων

Σκοπιμότητα Έργων

Περιεχόμενο ανάλυσης

Οικονομική

Αφορά τον καθορισμό, την αποτίμηση και τη σύγκριση των ωφελειών και του κόστους του έργου.

Τεχνική

Αφορά τον καθορισμό της τεχνικής πληρότητας του έργου, τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, κλπ.

Θεσμική

Αφορά τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης του έργου (φορέας υλοποίησης, διαδικασία ανάθεσης, διαχείριση πόρων, κλπ.)

Χρηματο-οικονομική

Αφορά τη διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης και διαθεσιμότητας πόρων για υλοποίηση.

Εμπορική

Αφορά τις διαδικασίες προμηθειών και εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου.

Κοινωνική

Διερευνά το βαθμό επίτευξης κοινωνικών στόχων (αύξηση εισοδήματος, ισόρροπη ανάπτυξη, κλπ.)

Έσοδα

Μια κρίσιμη παράμετρος στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων είναι η τιμή του ρυθμού απόδοσης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση.
Στην περίπτωση των δημοσίων έργων, ο ρυθμός απόδοσης πρέπει να συνεκτιμά, πέραν του οικονομικού, το κοινωνικό αποτέλεσμα της επένδυσης και, για το λόγο αυτό, καλείται συχνά κοινωνικός ρυθμός απόδοσης (social discount rate).

Ανάλυση ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) μιας οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Συγκεκριμένα, η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει αν οι εκτιμήσεις των παραμέτρων που υπεισέρχονται στο πρόβλημα αντιπροσωπεύουν επαρκώς τις πραγματικές (μελλοντικές) συνθήκες κι αν όχι, σε ποιό βαθμό επηρεάζουν οι αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις την προτεινόμενη λύση. Συνοπτικά, η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει σε ποιό βαθμό είναι πιθανό να αποκλίνουν στην πράξη οι τιμές των παραμέτρων του προβλήματος από τις αρχικές εκτιμήσεις και πώς και πόσο επηρεάζουν οι αποκλίσεις αυτές την τελική λύση – απόφαση.

Κριτήριο ωφελειών – κόστους

Μετά την καταγραφή και την αποτίμηση των ωφελειών και του κόστους ενός έργου (στο βαθμό που αυτή είναι εφικτή) ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση του έργου. Αυτή γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας το κριτήριο ωφελειών – κόστους (benefit – cost criterion).

Πολυκριτηριακή ανάλυση

Παράμετροι που συντελούν στις ωφέλειες (ή στα κόστη) ενός έργου οι οποίες καθορίζονται μόνο ποιοτικά (πχ. περιφερειακή ανάπτυξη, ποιότητα μεταφοράς, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ.) και δεν μπορούν να αποτιμηθούν δεν υπεισέρχονται στο κριτήριο ωφελειών – κόστους. Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου έργου είναι απροσδιόριστα όπως, για παράδειγμα, η αισθητική ή η μοναδικότητα. Για να ληφθούν υπόψη και αυτές οι παράμετροι στην διαδικασία αξιολόγησης, χρησιμοποιείται η πολυκριτηριακή ανάλυση (multicriteria analysis). Για κάθε παράμετρο καθορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με την σημασία της στο συγκεκριμένο έργο. Κάθε λύση που εξετάζεται (π.χ., υπάρχουσα οδική σύνδεση, νέος οδικός άξονας) βαθμολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα της στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Για παράδειγμα, ένα καινούριο συγκοινωνιακό έργο αναμένεται να δώσει ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη και επομένως, σε σχέση με την παράμετρο αυτή, το νέο έργο πρέπει να βαθμολογηθεί υψηλότερα από ότι η υπάρχουσα λύση. Οι συντελεστές βαρύτητας και το σύστημα βαθμολόγησης καθορίζονται με υποκειμενικό τρόπο πρέπει όμως να γίνεται με διάθεση να προκύψει ρεαλιστική αξιολόγηση. Οι επιμέρους βαθμολογίες με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αθροίζονται για να καθορίσουν τη λύση με τη μεγαλύτερη αθροιστική βαθμολογία. Μεταξύ των παραμέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνεται (και μάλιστα με αυξημένη βαρύτητα) ο λόγος B/C που αξιολογεί τις σημαντικότερες ωφέλειες του έργου.

Χρηματοδότηση δημοσίων έργων

Η χρηματοδότηση ενός έργου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το φορέα εκμετάλλευσης του. Παλαιότερα τα δημόσια έργα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από πόρους του δημοσίου το οποίο ήταν ο φορέας κατασκευής και εκμετάλλευσης.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων προέρχονται από:

Χρηματοδότηση δημοσίων έργων

Η χρηματοδότηση ενός έργου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το φορέα εκμετάλλευσης του. Παλαιότερα τα δημόσια έργα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από πόρους του δημοσίου το οποίο ήταν ο φορέας κατασκευής και εκμετάλλευσης.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων προέρχονται από:

Συμπληρωματικές αναλύσεις

Η Ανάλυση κινδύνων και ανάλυση ευαισθησίας Περιλαμβάνει:

Η Ανάλυση κινδύνων και ανάλυση ευαισθησίας Περιλαμβάνει:

Βέλτιστος χρόνος υλοποίησης του έργου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα έργο κρίνεται θετικά για υλοποίηση με βάση τις εκτιμόμενες μελλοντικές ανάγκες, είναι όμως πρώιμο να κατασκευαστεί σήμερα (αν, για παράδειγμα, η ζήτηση δεν είναι τόσο μεγάλη στο αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να προκαλέσει προβλήματα υπερκορεσμού και συμφόρησης στο υπάρχον δίκτυο στα επόμενα 10 χρόνια). Η ανάλυση καθορίζει και διερευνά πιθανά σενάρια περί του χρόνου κατασκευής (π.χ. σήμερα, σε δυο χρόνια, κλπ.) και επιλέγεται ο χρόνος εκείνος που οδηγεί στη βέλτιστη λύση.

Γενικές Μελέτες

Γενικές Μελέτες

Επικοινωνία

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό ένας υπεύθυνος από το αρμόδιο τμήμα.