Residence

Το όραμά μας είναι, η εταιρεία να κυριαρχήσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά ως η επιχειρηματική δύναμη με τους απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους.

Image
Image

Για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, προσπαθούμε:

Να διαμορφώνουμε το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, μέσα από ένα πρότυπο οργάνωσης, συνεργασίας και προσωπικής εξέλιξης για τον κάθε συνεργάτη μας. Να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας. Να ενισχύουμε το υγιές επιχειρηματικό πνεύμα. Να δημιουργούμε ένα γόνιμο επιχειρηματικό έδαφος για τις νέες γενιές, με σεβασμό στους όρους της αγοράς, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

Υποδομές για ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος.
Οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική προβολή.
Εστίαση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης πόλης.
Προσβασιμότητα, ασφάλεια και οικονομία.
Αναψυχή, ανάπτυξη τοπικής οικονομίας και τουρισμού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνθεση, δημιουργία, υλοποίηση, παραλαβή έργου. Επίβλεψη μελετών Επίβλεψη διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίου Αξιολόγηση προσφορών Κατάρτιση Συμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που περιλαμβάνουν το φάκελο του έργου και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Φάκελος Έργου

 • Το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου
 • Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
 • Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών
 • Την απαιτούμενη δαπάνη

Τεχνική Προσφορά

 • Τεχνική έκθεση
 • Οργανόγραμμα
 • Πρόταση μεθοδολογίας
 • Πίνακας ανειλημμένων υποχρεώσεων

Οικονομική Προσφορά

 • Προγραμματισμό – επίβλεψη και αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών
 • Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
 • Εκπόνηση προμελέτης
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Συμβουλευτική Προετοιμασίας Έργων

 • Ανάγκη εκτέλεσης του έργου Ανάθεση –
 • Εκπόνηση των μελετών
 • Αρχική έρευνα για εμπλοκή με άλλα έργα
 • Απόφαση εκτέλεσης έργου
 • Συγκέντρωση των μελετών Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
 • Έγκριση τευχών δημοπράτησης
 • Κοινοποίηση για την δημοπράτηση
 • Δημοπράτηση Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
 • Σύμβαση έργου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατάθεση Εγγράφων

 • Τεύχη δημοπράτησης
 • Η Διακήρυξη
 • Η Οικονομική Προσφορά
 • Το Τιμολόγιο Μελέτης
 • Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
 • Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). – Φυσικό αντικείμενο
 • Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
 • Οι εγκεκριμένες μελέτες και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο
 • Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

Σκοπιμότητα Έργων

 • Αν ένα έργο είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί
 • Με ποια κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα χρήσης των πόρων
 • Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος να υλοποιηθεί το έργο (ωρίμανση)
 • Επιμέρους μελέτες
 • Είδος αξιολόγησης

Περιεχόμενο ανάλυσης

Αφορά τον καθορισμό, την αποτίμηση και τη σύγκριση των ωφελειών και του κόστους του έργου.
Αφορά τον καθορισμό της τεχνικής πληρότητας του έργου, τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, κλπ.
Αφορά τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης του έργου (φορέας υλοποίησης, διαδικασία ανάθεσης, διαχείριση πόρων, κλπ.)
Αφορά τη διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης και διαθεσιμότητας πόρων για υλοποίηση.
Αφορά τις διαδικασίες προμηθειών και εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου.
Διερευνά το βαθμό επίτευξης κοινωνικών στόχων (αύξηση εισοδήματος, ισόρροπη ανάπτυξη, κλπ.)

Έσοδα

Μια κρίσιμη παράμετρος στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων είναι η τιμή του ρυθμού απόδοσης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση. Στην περίπτωση των δημοσίων έργων, ο ρυθμός απόδοσης πρέπει να συνεκτιμά, πέραν του οικονομικού, το κοινωνικό αποτέλεσμα της επένδυσης και, για το λόγο αυτό, καλείται συχνά κοινωνικός ρυθμός απόδοσης (social discount rate).

Κριτήριο ωφελειών – κόστους

Μετά την καταγραφή και την αποτίμηση των ωφελειών και του κόστους ενός έργου (στο βαθμό που αυτή είναι εφικτή) ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση του έργου. Αυτή γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας το κριτήριο ωφελειών – κόστους (benefit – cost criterion).

Ανάλυση ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) μιας οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Συγκεκριμένα, η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει αν οι εκτιμήσεις των παραμέτρων που υπεισέρχονται στο πρόβλημα αντιπροσωπεύουν επαρκώς τις πραγματικές (μελλοντικές) συνθήκες κι αν όχι, σε ποιό βαθμό επηρεάζουν οι αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις την προτεινόμενη λύση. Συνοπτικά, η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει σε ποιό βαθμό είναι πιθανό να αποκλίνουν στην πράξη οι τιμές των παραμέτρων του προβλήματος από τις αρχικές εκτιμήσεις και πώς και πόσο επηρεάζουν οι αποκλίσεις αυτές την τελική λύση – απόφαση.

Πολυκριτηριακή ανάλυση

Παράμετροι που συντελούν στις ωφέλειες (ή στα κόστη) ενός έργου οι οποίες καθορίζονται μόνο ποιοτικά (πχ. περιφερειακή ανάπτυξη, ποιότητα μεταφοράς, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ.) και δεν μπορούν να αποτιμηθούν δεν υπεισέρχονται στο κριτήριο ωφελειών – κόστους. Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου έργου είναι απροσδιόριστα όπως, για παράδειγμα, η αισθητική ή η μοναδικότητα. Για να ληφθούν υπόψη και αυτές οι παράμετροι στην διαδικασία αξιολόγησης, χρησιμοποιείται η πολυκριτηριακή ανάλυση (multicriteria analysis). Για κάθε παράμετρο καθορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με την σημασία της στο συγκεκριμένο έργο. Κάθε λύση που εξετάζεται (π.χ., υπάρχουσα οδική σύνδεση, νέος οδικός άξονας) βαθμολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα της στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Για παράδειγμα, ένα καινούριο συγκοινωνιακό έργο αναμένεται να δώσει ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη και επομένως, σε σχέση με την παράμετρο αυτή, το νέο έργο πρέπει να βαθμολογηθεί υψηλότερα από ότι η υπάρχουσα λύση. Οι συντελεστές βαρύτητας και το σύστημα βαθμολόγησης καθορίζονται με υποκειμενικό τρόπο πρέπει όμως να γίνεται με διάθεση να προκύψει ρεαλιστική αξιολόγηση. Οι επιμέρους βαθμολογίες με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αθροίζονται για να καθορίσουν τη λύση με τη μεγαλύτερη αθροιστική βαθμολογία. Μεταξύ των παραμέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνεται (και μάλιστα με αυξημένη βαρύτητα) ο λόγος B/C που αξιολογεί τις σημαντικότερες ωφέλειες του έργου.

Χρηματοδότηση δημοσίων έργων

Η χρηματοδότηση ενός έργου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το φορέα εκμετάλλευσης του. Παλαιότερα τα δημόσια έργα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από πόρους του δημοσίου το οποίο ήταν ο φορέας κατασκευής και εκμετάλλευσης.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων προέρχονται από:

 • Φορολογία Δανεισμό Τ
 • έλη για προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Επιχορήγηση από ΕΕ ή άλλα Ταμεία
 • Υλοποίηση με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ)

Συμπληρωματικές αναλύσεις

Η Ανάλυση κινδύνων και ανάλυση ευαισθησίας Περιλαμβάνει:

 • Τον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων της ανάλυσης (π.χ. αναμενόμενη ζήτηση, διάρκεια ζωής έργου, ρυθμός απόδοσης)
 • αυτών δηλαδή που είναι πιθανό να παρουσιάσουν διακυμάνσεις ή αναμένεται να έχουν σημαντική επιρροή στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης
 • Την εκτίμηση του εύρους διακύμανσης των παραμέτρων του προβλήματος
 • Τη διερεύνηση των επιπτώσεων των διακυμάνσεων στην αποδοτικότητα του έργου
 • Την εκτίμηση του βαθμού ασφάλειας όσον αφορά την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος του έργου

Βέλτιστος χρόνος υλοποίησης του έργου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα έργο κρίνεται θετικά για υλοποίηση με βάση τις εκτιμόμενες μελλοντικές ανάγκες, είναι όμως πρώιμο να κατασκευαστεί σήμερα (αν, για παράδειγμα, η ζήτηση δεν είναι τόσο μεγάλη στο αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να προκαλέσει προβλήματα υπερκορεσμού και συμφόρησης στο υπάρχον δίκτυο στα επόμενα 10 χρόνια). Η ανάλυση καθορίζει και διερευνά πιθανά σενάρια περί του χρόνου κατασκευής (π.χ. σήμερα, σε δυο χρόνια, κλπ.) και επιλέγεται ο χρόνος εκείνος που οδηγεί στη βέλτιστη λύση.

Γενικές Μελέτες

 • Αντισεισμική αξιολόγηση κατασκευών
 • Στατικές Μελέτες
 • Εδαφοτεχνικές Μελέτες Τ
 • η μελέτη και εφαρμογή ενισχύσεων
 • Τη μελέτη και εφαρμογή ειδικών γεωτεχνικών έργων
MCK

 • Μείνετε συνδεδεμένοι μαζί μας
 • Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις
 • Επισκεφτείτε μας ξανά σύντομα

Pages

Contact us

Sinopis 30, 11527 Athens Greece

+30 210 7489241